Начало

Параграф 1. Арбитражна такса и депозит

(1) За разглеждане на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

(2) "Арбитражна такса" е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.

(3) "Депозит" е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

(4) В зависимост от правната и фактическата сложност на арбитражното дело, Председателят на Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ може да определи арбитражна такса и депозит, различни от дължимите съгласно настоящата тарифа.

 

Параграф 2. Размер на арбитражната такса

(1) Арбитражен Съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

стойност на иска (в лева) арбитражна такса (в лева)
до 10 000 350 лева
от 10 001 до 100 000 650 лева + 3% за сумата над 10 001 лева
от 100 001 до 500 000 3500 лева + 2.8% за сумата над 100 001 лева
от 500 001 до 1 000 000 15 000 лева + 2.0% за сумата над 500 001 лева
над 1 000 001 27 000 лева + 1.8% за сумата над 1 000 001 лева

(2) Арбитражната такса се внася преди разглеждане на делото. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Арбитражен Съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ.

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 

Параграф 3. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

За насрещния иск и възражението за прихващане се събира арбитражна такса съобразно правилата за първоначалния иск.

 

Параграф 4. Депозит за арбитражни разноски

(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражен съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ и се внася от ищеца.

(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия състав. Той задължава Арбитражен съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Арбитражният състав не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражен съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ.

 

Параграф 5. Разноски за събиране на доказателства по делото

Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Арбитражния състав.

 

Параграф 6. Допълнителни разноски

(1) Когато по искане на страните заседанията на Арбитражния състав се провеждат извън седалището на Арбитражен съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страната, която е поискала провеждането на такова заседание. След приключване на делото те се отчитат от Арбитражния състав, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респективно за довнасяне на разликата.

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Арбитражния състав е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражен съд "Арбитер Юстициарум" СНЦ, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

 

Параграф 7. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

(2) Ответникът има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.

(3) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.

(4) В полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.

(5) При приключване на делото със спогодба внесената арбитражна такса  не се връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго. След завеждане на исковата молба пред арбитража такси и разноски не се възстановяват.