Арбитражна клауза

Страните могат да възложат на арбитраж да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях, относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение, като съгласието им следва да бъде материализирано в арбитражно споразумение. Арбитражното споразумение може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение. То трябва да бъде писмено.

Смята се, че е налице арбитражно споразумение и когато ответникът писмено или със заявление, отбелязано в протокола на арбитражното заседание, приеме спорът да бъде разгледан от арбитража и когато участва в арбитражното производство, без да оспорва компетентността на арбитража.

С оглед изискванията на чл.19 от Гражданския процесуален кодекс, Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ препоръчва на юридическите и физическите лица при сключване на техните търговски и граждански договори да използват следната арбитражна клауза:

„Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ, с ЕИК 176193236, с адрес и седалище: гр.София, бул.Цар Борис ІІІ № 126, ет.1, съобразно неговия Процедурен Правилник”