Начало

Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ предлага бърза, качествена и ефективна процедура за разглеждане и решаване на граждански и търговски спорове.

Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ е конституиран като арбитражна институция, учредена с цел разрешаването на неограничен брой спорове, които могат да ѝ бъдат възложени. Арбитражен Съд „Арбитер Юстициарум” СНЦ е постоянно действащ. Арбитражната институция е недържавно (обществено) арбитражно учреждение, което администрира и осъществява арбитража по делата, които са й възложени.

Арбитражът е форма на алтернативно разрешаване на правен спор от трето лице – независим и безпристрастен арбитър, доброволно овластен от страните по спора с правото да го разреши. В исторически план той предхожда държавното съдебно правосъдие и е проява на диспозитивното начало в гражданския процес в Република България. Арбитражните решения са задължителни за страните и подлежат на принудително изпълнение, съгласно закона.

Предмет на арбитражни дела могат да бъдат всички граждански и търговски спорове освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.

Разноските за разглеждане и решаване на арбитражни дела са по-ниски от тези на държавните съдилища.

Предимства на арбитража пред съдебното правораздаване

  1. Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие.
  2. Страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитрите.
  3. Разрешаването на спора става по опростена процедура, предварително известна и на двете страни. Те могат да я изменят и да я приспособяват към особеностите на спора.
  4. Страните възлагат спора на арбитрите със специални познания, каквито не винаги притежават обикновените съдии.
  5. Бързината е едно от големите предимства на арбитража. Производството е едноинстанционно. Делата приключват нормално в рамките на 6-9 месеца.
  6. Арбитражните решения са окончателни, подлежат на доброволно изпълнение и се отличават със стабилност, тъй като могат да бъдат атакувани само по исков ред.
  7. Арбитражното производство е по-икономично. Събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличение на иска. Разходите за защита, вещи лица, преводачи и др. се правят само в една инстанция.
  8. Арбитражното дело е непублично и конфиденциално, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните.
  9. За арбитража не важат ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища.
  10. Изправната страна по договора може да избегне необходимостта, неудобството, разходите и неравенството да води дело срещу неизправната страна в чужбина.